Gặp đúng người, dùng một đời để yêu cũng không đủ!
Trải qua những sắc thái khác nhau trong tình yêu, có đổ vỡ, có tổn thương sâu sắc, ai cũng sẽ tìm được đích đến của đời mình với một mối tình đúng người, đúng thời điểm!
Lúc ấy, chỉ muốn dốc cạn lòng mình để yêu thương nhau đến suốt cuộc đời. Và đôi khi thấy… một đời này cũng là không đủ để yêu.

SHARE ON SOCIAL MEDIA